Capt. Dimitrios Mattheou receives the 2017 GREEN4SEA Personality Award